Lista aktualności Lista aktualności

100-lecie RDLP w Poznaniu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu obchodzi w 2020 roku jubileusz - 100-lecie istnienia.

31 stycznia 1920 roku na mocy Rozporządzenia Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej, naczelnego organu polskiej administracji na terenie byłego zaboru pruskiego, powołana została dyrekcja lasów państwowych w Poznaniu. Podpis złożony pod rozporządzeniem przez ministra Władysława Seydę zapoczątkował stworzenie państwowej administracji leśnej na tym terenie.

W chwili utworzenia dyrekcji poznańskiej obszar objętych przez nią lasów państwowych wynosił 199,6 tys. ha, a w 1923 r. został powiększony do 219,9 tys. ha. Stanowiło to 43,3 % ogólnej powierzchni leśnej województwa. 

 W 1920 r. Poznańska dyrekcja podzielona została na 4 okręgi inspekcyjne skupiające 18 nadleśnictw. Pierwszy okręg inspekcyjny został przydzielony dyrektorowi Chrzanowskiemu. Okręg ten położony był blisko Poznania i obejmował tylko 2 nadleśnictwa: Zielonkę i Czeszewo.

W latach 1924-1925 Poznańska dyrekcja dzieliła się już na 27 nadleśnictw, a jej granice obejmowały praktycznie całą Wielkopolskę. W roku 1932 powiększyła się w części północnej aż za Bory Tucholskie, łukiem od Świecia nad Wisłą przez Tucholę i Chojnice do granicy polsko-niemieckiej, zwiększając jej powierzchnię do 375,6 tys. ha. Według nowego podziału administracyjnego poznańska dyrekcja została podzielona na 52 nadleśnictwa oraz 3 inne jednostki pozostające w zarządzie dyrekcji.

1 września 1939 r. rozpoczął się największy konflikt zbrojny w historii świata. W ramach akcji mobilizacyjnej część funkcjonariuszy dyrekcji poznańskiej brało udział w walkach obronnych jako regularni żołnierze Wojska Polskiego, część zaś w ramach PWL-u została oddelegowana do zabezpieczenia mienia i dokumentacji nadleśnictw, jednocześnie podejmując czynny opór w swoich kompleksach leśnych. Dotyczyło to zwłaszcza nadleśnictw nadgranicznych.

Najsłynniejsze epizody z walk obronnych w Wielkopolsce z udziałem poznańskich leśników miały miejsce na terenie Nadleśnictwa Rychtal, w rejonie Kępna i Dąbcze (lasy prywatne w rejonie Leszna) oraz na pograniczu dyrekcji poznańskiej i toruńskiej (m.in. leśnicy udaremnili w Bydgoszczy działania „V kolumny").

W czasie okupacji kadra polskich leśników stopniowo zaczęła zanikać. Polscy leśnicy, którym udało się pozostać na miejscu, zostali zdegradowani do rangi niższego personelu pomocniczego. Niemiecka administracja leśna podzielona została na 4 departamenty leśnictwa, zarządzające lasami różnej struktury. Były to: lasy rządowo - państwowe, lasy nadzorowane przez wojsko (np. poligon poznańskiego garnizonu w Biedrusku), lasy nadzorowane przez lotnictwo oraz prowadzące nadzór nad własnością prywatną.

Powojenna administracja lasów państwowych zaczęła tworzyć się w lipcu i sierpniu 1944r. Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu zaczęto organizować jeszcze w czasie oblężenia Twierdzy Poznań przez wojska sowieckie w lutym 1945 r. W tym też roku siedzibą dyrekcji poznańskiej stał się gmach przy ul. Gajowej 8/10. Według mapy przeglądowej lasów państwowych okręgu poznańskiego z końca 1948 r. w skład tego okręgu wchodziło 67 nadleśnictw, 1 nadleśnictwo doświadczalne i 1 park narodowy (Ludwikowo - późniejszy Wielkopolski Park Narodowy).

W poznańskim Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych według stanu na dzień 01.10.1959 r. istniało już 78 samodzielnych nadleśnictw oraz 1 zespół nadleśnictw w Kaliszu z ośmioma nadleśnictwami, który zniesiono w 1960 r. Po różnych korektach liczba ta ostatecznie wyniosła 78 nadleśnictw, 9 zespołów składnic i 1 ośrodek transportu leśnego. W kolejnych latach liczba składnic spadła do 5, a jako nowe utworzono ośrodek remontowo-budowlany oraz szkółkę zadrzewieniową.

Z chwilą przekształcenia Lasów Państwowych w organizację gospodarczą weszły one w nowy etap długofalowych przekształceń organizacyjnych. Do gruntownych zmian doszło w 1975 r., kiedy dokonano nowego podziału administracyjnego kraju na 49 województw. W skład okręgu poznańskiego weszły 4 województwa z liczbą 21 nadleśnictw.

Obecna forma organizacyjno-prawna Lasów Państwowych została ostatecznie ukształtowana ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach, która w życie weszła 1 stycznia 1992 r. Na podstawie zapisów nowej ustawy przekształcono Naczelny Zarząd Lasów Państwowych w Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych a okręgowe zarządy Lasów Państwowych w regionalne dyrekcje Lasów Państwowych.

W 1995 r. Regionalna Dyrekcja LP w Poznaniu podzielona była na 26 nadleśnictw. W tym czasie dyrektorami dyrekcji poznańskiej byli kolejno: Janusz Bielecki (1984-1990), Adam Osiński (1991-1992) a od 1992 roku do 2016 funkcję tę sprawował Piotr Grygier. Od 5 stycznia 2016 r. dyrektorem RDLP w Poznaniu jest Tomasz Markiewicz.      

Obecnie w skład RDLP w Poznaniu wchodzi 27 jednostek organizacyjnych, w tym 25 nadleśnictw, LOS w Puszczykowie oraz biuro Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.