Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Syców, ul. Kolejowa 14, 56-500 Syców

Siedziba Nadleśnictwa mieści się w dwóch budynkach: Biurowym - wpisanym do gminnej ewidencji zabytków oraz biurowo – magazynowym.

Wejście główne do budynku biurowo-magazynowego znajduje się od strony frontowej budynku. Dostęp do budynku nie wymaga pochylni ani platform dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne prowadzi do korytarza, który prowadzi do posterunku straży leśnej. 

Wejście główne do budynku biurowego znajduje się od strony frontowej budynku, wejście dodatkowe znajduje się na tyłach budynku.

 Przed wejściami znajdują się schody, nie ma pochylni/podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Oba wejścia prowadzą do korytarza, który schodami prowadzi do pierwszego piętra gdzie znajduje się sekretariat i dokonuje się awizacja gości. Goście są kierowani na miejsce spotkania z osobą, z którą byli umówieni.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

 Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie obu budynków to 7:30 – 15:30.  Dostęp na 1 i 2 piętro budynku nie jest możliwy dla osób z niepełnosprawnością kończyn dolnych.

Wejścia do pomieszczeń biurowych posiadają progi. Korytarze przebiegają na jednym poziomie przez całe piętra.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych wspomagających osoby niedosłyszące. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu od strony wejścia głównego i od strony wejścia dodatkowego. Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr 62-785-21-27 lub e-mailowo na adres  sycow@poznan.lasy.gov.pl