Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Lasy nadleśnictwa

Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Syców będące jednostką Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu obejmuje swym zasięgiem tereny pogranicza Wielkopolski, Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Pod opieką miejscowych leśników znajduje się ponad 21 tysięcy hektarów lasów o zróżnicowanym charakterze. Przeważająca większość siedlisk to siedliska żyzne i średnio żyzne, zajmowane przez bory i lasy mieszane, w których głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna pospolita. Ekotyp sosen rosnących na terenie nadleśnictwa - sosna rychtalska - uważany jest przez naukowców i leśników za jeden z najbardziej wartościowych w kraju.

Las dębowy w leśnictwie Międzybórz. Fot. M. Zapart

Bogactwo tutejszych lasów ma swoje odzwierciedlenie w formach ochrony przyrody.  W Nadleśnictwie Syców utworzono dwa rezerwaty przyrody i trzy użytki ekologiczne. Teren znajduje się również w zasięgu Obszaru Chronionego Krajobrazu "Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska". Około 15% drzewostanów ma status glebo- i wodochronnych.

W 1996 roku Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych, doceniając wyjątkowość miejscowych lasów, powołała Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Rychtalskie. Działalność LKP ma na celu prowadzenie nowoczesnej, proekologicznej gospodarki leśnej opartej na badaniach naukowych a także szerokie udostępnianie lasów społeczeństwu połączone z edukacją.