Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Fot. Karol Wróbel

Plan Urządzenia Lasu jest podstawowym dokumentem potrzebnym do realizacji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, opracowywanym dla określonego obiektu. Zawiera opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarstwa leśnego.

W szczególności uwzględnia się następujące cele:

  • zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą,
  • ochronę lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na zachowanie różnorodności przyrodniczej, zachowanie leśnych zasobów genetycznych, walory krajobrazowe oraz potrzeby nauki,
  • ochronę gleb i terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie oraz o specjalnym znaczeniu społecznym,
  • ochronę wód powierzchniowych i głębinowych, retencji zlewni, w szczególności na obszarach wododziałów i na obszarach zasilania zbiorników wód podziemnych,
  • produkcję, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu

Nadleśnictwo Syców gospodaruje obecnie w oparciu o plan na lata 2020-2029.