Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Certyfikaty PEFC i FSC®

Certyfikaty PEFC i FSC®

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu posiada dwa najważniejsze w Europie certyfikaty jakości.

Logo PFC zostało wprowadzone przez organizację pozarządową utworzoną w celu wspierania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej (the Programme for Endorsement of Forest Certification). Pełni ona funkcję międzynarodowej organizacji parasolowej, której celem jest ocena i wzajemne uznawanie krajowych systemów certyfikacji leśnej.

Logo FSC® jest zastrzeżonym znakiem odpowiedzialnego leśnictwa.  Umieszczone na produkcie oznacza, że surowiec leśny (drzewny i niedrzewny) użyty do jego produkcji, pochodzi z lasów zarządzanych zgodnie ze wszelkimi standardami.

PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes - Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, założoną w 1999 roku, której głównym celem jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej przez certyfikację wykonywana przez jednostki niezależne. PEFC dostarcza mechanizm potwierdzającego, że nabywcy drewna i wyrobów z papieru promują zrównoważoną gospodarkę leśną. PEFC jest ogólnoświatową organizacją powołaną dla oceny i wzajemnego uznawania krajowych systemów certyfikacji, opracowanych przez wiele zainteresowanych stron.

W chwili obecnej PEFC Council obejmuje 35 krajowych systemów certyfikacji leśnej, z których 25 przeszło do tej pory przez rygorystyczny proces oceny z udziałem publicznych konsultacji i niezależnych ekspertów. Te 25 uznanych systemów odpowiada za certyfikacje 200 milionów hektarów lasów, produkujących miliony metrów sześciennych certyfikowanego drewna na potrzeby rynku, co czyni PEFC największym światowym systemem certyfikacji leśnej. Pozostałe systemy krajowe znajdują się na różnych etapach rozwoju i uznawania przez PEFC. W Polsce prace nad stworzeniem krajowych struktur, jeszcze w ramach Paneuropejskiego Systemu Certyfikacji Leśnej, podjęto w 2003 r. W skład polskiej grupy inicjatywnej wchodziło 35 podmiotów oraz organizacji działających w obszarze leśnictwa i przemysłu drzewnego. Inicjatorem procesu tworzenia krajowych standardów PEFC były Lasy Państwowe oraz Rada PEFC Polska.

Od listopada 2003 roku Rada PEFC Polska, która działa w ramach struktur Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD) stała się członkiem PEFC Council. W marcu 2008 roku polskie krajowe standardy PEFC zostały uznane na forum międzynarodowym, a oficjalna ich akredytacja nastąpiła w październiku 2008 r. w Canberrze w Australii, podczas Walnego Zgromadzenia Międzynarodowej Rady PEFC. Na mocy umowy między SITLiD i Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL), podpisanej w dniu 16 września 2009, nastąpiła zmiana afiliacji Rady PEFC Polska. Konsekwencją tej umowy było przeniesienie członkowstwa w PEFC Council z SITLiD do IBL, co zostało zatwierdzone decyzją Walnego Zgromadzenia PEFC Council w Paryżu, w dniu 13 listopada 2009 roku.

 

Forest Stewardship Council A.C. (FSC)® – to międzynarodowa organizacja promująca odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata. FSC® skupia właścicieli i zarządców lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe oraz osoby prywatne, zainteresowane odpowiedzialną gospodarką leśną. FSC® powstało w 1993 roku.  Jako główną zasadę wprowadziło oznakowanie logiem FSC® produktów pochodzących z certyfikowanych obszarów leśnych, które spełniają standardy uzgodnione przez członków organizacji FSC®. Członkowie FSC® skupieni  są w  trzech umownych izbach:

Społecznej- której celem jest poprawa warunków życia osób pracujących w lasach, społeczności rdzennych oraz ludności lokalnej żyjących na terenach leśnych

Ekonomicznej- reprezentowanej głównie przez instytucje i firmy zainteresowane komercyjnym wykorzystaniem zasobów leśnych i ich certyfikacją,

Przyrodniczej- do której należą organizacje i instytucje związane z ochroną środowiska naturalnego, dążące do poszanowania walorów przyrodniczych obszarów leśnych.

 

Członkowie organizacji FSC® odpowiadają za opracowanie Standardów Prawidłowej Gospodarki Leśnej oraz standardów dotyczących kontroli przepływu surowców z lasów certyfikowanych w różnego rodzaju firmach przetwórczych i handlowych – standardy kontroli pochodzenia produktu FSC® CoC. Główną zasadą przy podejmowaniu wszelkich decyzji w FSC® jest uzyskanie  konsensusu – zgody wszystkich trzech izb. Tylko decyzje, regulacje i standardy, które znalazły poparcie trzech izb zostają przyjęte jako obowiązujące dla wszystkich podmiotów związanych z tym systemem (członków organizacji, certyfikowanych, certyfikujących, obserwatorów, pozostałych zainteresowanych). Przedstawicielstwa organizacji FSC® powstały już w ponad 50 krajach. Dlatego FSC® postrzegany jest jako najdynamiczniej rozwijający się dobrowolny, wolnorynkowy mechanizm kreowania odpowiedzialnego leśnictwa.

 

 

 

 

,